Runy jsou historické a archeologické artefakty, nacházené od druhého století před Kristem po pozdní středověk (či až po současnost) na rozsáhlém území od Islandu po Rumunsko, od Baltu po Středozemní moře. Uvážíme-li, že runy se nikdy nepsaly inkoustem a perem, ale že byly pouze ryty do dřeva, kosti , kovu a kamene, oceníme široké zeměpisné rozšíření, svědčící o jejich významu a trvalosti. Znám sklon podceňovat runy jako pouhopouhé písmo temného středověku, používané severskými národy neobrácenými na křesťanství a tudíž neznajícími latinskou abecedu, monokalphu. Podceňování run jako pouhé pohanské abecedy však vede k neporozumění jejich dalších funkcí. Runové abecedy jsou známy jako futhorky nebo futharky. Názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen (latinské A, B, C, D řecká alfabeta atd.). Runová abeceda je tedy nazvána podle zvukových podob prvých písmen, F, U, Th, A, R, K, v pozdějších podobách F, U, T, H, O, R, K. Jako u každého písma prošla v průběhu staletí původní podoba nejrůznějšími změnami. Proto lze rozlišovat tři hlavní varianty runové abecedy. Původní, nejstarší podoba se odborně nazývá germánský futhark prostý, skládá se ze 24 symbolů, každý z nich má slovní název a hláskový ekvivalent, Relativně v pozdním runovém období, okolo roku 800 po Kristu, se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a ve vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo zvyšuje počet znaků nejprve na 28, později až na 33. Naopak ve vikingském písmu došlo k redukci na pouhých 16 symbolů. Vznik obou variant se přisuzuje vlivům postupných lingvistických změn v jednotlivých oblastech, existují však důkazy , že původní písmo o čtyřiadvaceti znacích bylo i nadále užíváno k magickým účelům. Staletí přežily runovým písmem psané básně, vysvětlující významy a vlastnosti jednotlivých písmen. Týkají se jen anglosaské a vikingské varianty, germánský futhark prostý totiž přestal být používán kolem roku 800 po Kristu, dříve než byly informace o něm sepsány latinskou abecedou a tak zachráněny pro budoucnost.

(BERNARD KING - RUNY)

Vím, že jsem visel ve větrném stromu devět dlouhých nocí, oštěpem proklát v oběť Ódinovi, sám sobě samému, na onom stromě, o němž nikdo neví, z kterých kořenů roste.
Chléb mi nepodali ani chmelovinu, dolů jsem se díval: runy jsem zahlédl, s nářkem je zvedl, pak padl k zemi.
Runy najdeš, rozluštěná slova, převelká slova, přemocná slova, jež barvou vyved velký básník, jež stvořili mocní bohové a Ódin ostrým vyryl rydlem.

Futhark

runy
FEHU (Dobytek) Fehu se vyslovuje jako české F. Dobytek byl pro lidi neznající peníze ukazatel zámožnosti. Runa tedy znamená hmotné bohatství a majetek nabytý výhrou či prací. Pomáhá též rozpoznat pravou hodnotu věcí, může znamenat jednotu a velkorysost. Fehu bývá spojováno hlavně s Freyou.

runy
URUZ (Pratur) Uruz se vyslovuje jako české U. Runa se nazývá podle pratura, silného a mocného zvířete, těžko ulovitelného. Uruz je proto runou energie, síly, ale i rychlosti. Může se týkat tazatele i jiných osob.

runy
THURISAZ (Obr)Thurisaz se vyslovuje podobně jako Th. Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Proto může předpovídat konflikty a komplikace osob s agresivní povahou, nebo i nepřízeň přírody a vlivů s ní spojených.

runy
ANSUZ (Bůh) Ansuz vyslovujeme jako A. Tato runa je spojena s bohem Ódinem, proto je to runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, pomoci při věštění a magii. Ansuz také může značit požehnání u důležitých rozhodnutí, které chceš učinit. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí.

runy
RAIDO (Cesta) Raido se vyslovuje přesně jako české R. Je to cesta, jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu duchovním. Doporučuje se neváhat se zásadním rozhodnutím. Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. Jestliže jsi ve fázi čekání, odstraň si zatím z cesty všechny možné budoucí překážky.

runy KAUNAZ (Pochodeň) Runa se vyslovuje jako české K. Možnost zdravotních potíží, celková fyzická či psychická churavost a komplikace. V jiném významu ale Kaunaz značí duchovní světlo, osvícení, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení.

runy
GEBO (Dar) Výslovnost se podobá českému G. Runa značí nejenom dary hmotné, ale i nehmnotné v podobě lásky či nově nabitých zkušeností. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa také může vyjadřovat soucit a velkorysost.

runy
WUNJO (Sláva) Wunjo se vyslovuje jako W. Je to runa spojená s úspěšným zakončením úsilí. Značí správné vyřešení obchodních a majetkových problémů. Neměly by se objevit vážnější potíže při vašem konání.

runy
HAGALAZ (Krupobití) Hagalaz se vyslovuje jako české H. Je symbolem destrukce a nepředvídatelných okolností. Jedná se o projev vyšších sil, na které člověk nemá vliv.

runy
NAUTHIZ (Nedostatek) Vyslovujeme jako české N. Vyjadřuje omezení způsobená nedostatkem. Musíte si vše dobře naplánovat, aby byli překonány všechny případné problémy. Runa může značit překážku, která musí být vykoupena velkým úsilím.

runy
ISA (Led) V češtině je to I. Runa znamená led, jenž je spolu s krupobitím nepřátelskou přírodní silou. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí.

runy
JERA (ROK) Jera se vyslovuje jako české J. Značí výsledek lidské práce, tedy odměnu za vykonanou práci, je symbolem pospolitosti, úrody a oslav.


runy
EIHWAS (Tis) Eihwaz se vyslovuje jako Y. Může znamenat ztuhlost v rozhodování, ale stejně tak přispívá ke tvému pokroku. Je to boj s osudem. Tvůj růst, ať materiální, nebo duchovní bude pomalý a postupný.

runy
PERTHRO (Hrnek pro hrací kostky) Pertho se vyslovuje jako české P. Je součástí hry, které výsledek je vždy nejistý, a pro lidi, kteří by zde hledali jednoduché zákonitosti, je vždy zahalen mystériem. Runa však může také znamenat Ženské záležitosti a tajemství.

runy
ALGIZ (Ochrana) Algiz se vyslovuje jako české Z. Používá se k ochraně a léčitelství. Odhání zlo. Značí, ochranu před nepřátlskými vlivy, pokud k tomu sami přispějete vlastními silami.

runy
SOWULO (Slunce) Sowulo se vyslovuje jako české S. Je symbolem záchrany, světla a řádu, působícím proti silám chaosu a temnoty. Radí nám vytrvat v úsilí. Může také znamenat obnovení sil po nějaké vyčerpávající události.

runy
TEIWAZ (TYR) Teiwaz se vyslovuje jako české T. Runa je symbolem spravedlnosti, odvahy, vůle, disciplíny a rozhodnosti. Runa je zasvěcená Týrovi, bohu války a vítězství, ochránci před nebezpečím. Může signalizovat, že máš vzít věci do svých rukou.

runy
BERKANA (Bříza) Berkana se vyslovuje jako české B. Tato runa symbolizuje plodnost. Může se jednat o narození potomka, ale také o plody své práce, nebo vyléčení se z nemoci.

runy
EHWAZ (Kůň) Runa se vyslovuje jako české E. Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Runa proto signalizuje pomoc svých blízkých v nadcházejících úkolech.

runy
MANNAZ (Člověk) Mannaz se vyslovuje jako české M. Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka, ale také celé lidské společenství. Má proto souvislost s mezilidskými vztahy.

runy
LAGUZ (Voda) Laguz se čte jako české L. Voda byla pro naše předky vždy nepostradatelná, byla dárce života, avšak stejně dobře ho mohla i vzít. Runa může vyjadřovat plodnost a zároveň nabádat k ostražitosti při nakládání s nově nabytýma věcma. Signalizuje také, že nic není věčné.

runy
INGUZ (Frey) Inguz se vyslovuje jako N. Je to runa nového zrození a mužské plodnosti. Může také znamenat zrození nějakého nápadu. Říká nám, aby jsme započali práci dokud je čas.

runy
OTHILA (Dědictví) Othila se vyslovuje jako české O. Tato runa poukazuje na domov. Soustřeďuje v sobě dědictví majetku a předáváných znalostí, či zkušeností. Může také signalizovat neschopnost soustředit se na nové věci.

runy
DAGAZ (Den) Dagaz se vyslovuje jako D v češtině. Den následuje vždy po noci a častokrát znamená naději. Skrývá tedy naději na budoucí lepší vývoj. Také může naznačovat, že je čas pustit se do práce.Můj email