Píseň o Hymim

        Kdys vládnoucí bohové
        z lovu se vrátili
        a hladoví se chystali
        hodovati.

        Potřásli hůlkami,
        pohlédli na los:
        patřili, že AEgi má
        nadbytek pití.

        Skalní obr
        seděl jak chlapec,
        podobný v tváři však
        příbuzným svým.
        V oči mu pohlédl
        přísně Tór:
        "Ásům teď," pravil,
        "připravíš hody."

        Starost obrovi
        sevřela srdce.
        Přemýšlel, jak by se
        Tórovi pomstil.
        Krátce ho požádal,
        by kotel mu přinesl
        vládce mlatu
        Sifjin manžel:
        "Připravit v něm chci
        všem bohům pivo."

        Svatí bohové
        marně jej sháněli,
        mocní Ásové
        mrzuti byli.
        Až Týr potají
        Tórovi sdělil,
        kde by s jistotou
        kotel našel.

        "Na východ Élivág
        obr bydlí,
        nezkrotný Hymi,
        na konci nebes.
        Mocný můj otec
        má mohutný kotel,
        široký mnoho stop
        a stejně hluboký."

      Tór:
        "Víš jistě, že získáme
        ten vařič vod?"

      Týr:
        "Jistě, když patřičné
        ukujem pikle."

        Vyjeli z Ásgardu
        s veselou myslí
        a večer se dostali
        k Egilovu domu,
        jenž v péči vzal kozly
        s krásnými rohy.
        Sami pak spěchali
        v Hymiho síň.

        Týr pramáti svou
        protivnou spatřil,
        devět set hlav
        hrozných měla;
        však jinou uviděl
        s paprsky brv
        v pohár lít
        synovi pivo.

        "Synu obrů,
        skrýt vás musím,
        odvážné dva reky,
        pod rám kotlu,
        neboť můj muž
        málokdy je
        přívětiv k hostům
        a pohostinný."

        Pozdě se vrátil
        proradný obr,
        lakomý Hymi,
        domů z lovu.
        Zavítal v síň,
        zazvonily ledy,
        zmrzlou měl bradu,
        zjíněný vous.

        "Zdráv buď, Hymi,
        zprávu mám pro tebe:
        v tvé síně ti právě
        syn zavítal,
        jejž dlouhý čas jsme
        čekali z cesty.
        Provází ho
        protivník Hródův,
        věrný přítel lidí,
        mocný Véor.

        Tam, hle, sedí
        pod štítem síně,
        aby se za sloupem
        bezpečně skryli."

        Sloup se rozlomil
        před zrakem obra,
        ve dví praskl
        dubový trám.

        Osm kutých
        spadlo kotlů,
        zůstal jen jeden
        jediný celý;
        z úkrytu vyšli
        a starý obr si
        pohledem změřil
        protivníka.

        Nic dobrého mu
        neřekla mysl,
        když v síni uviděl
        vraha obrů.
        Tři tučné býky
        ihned zabil,
        useknout dal jim
        sekyrou hlavy
        a položit je
        nad plameny.

        Sifjin muž snědl,
        než šel spát,
        sám dva Hymiho
        silné býky.

        Starému druhu
        Hrungniho se zdál
        oběd Hlórridův
        obdivuhodný:

        "Podruhé se budem
        spokojit muset
        všichni tři
        s výtěžkem lovu."

        Véor chtěl hned
        k veslům si sednout,
        kdyby dal návnadu
        na udici obr.

      Hymi:
        "Jdi, vrahu obrů,
        odvahu máš-li,
        ke stádům volů
        a vyber si návnadu.

        Myslím, že ti to
        nebude těžké,
        napíchnout si
        na udici
        vnadidlem vábivým
        volskou hlavu."

        Mládenec rychle
        se rozběhl k lesu,
        aby tu číhal
        na černého býka.
        Zvířeti ráznou
        strhl ranou
        rozložitý hrad
        obou rohů.

      Hymi:
        "Hroznější v činech se
        Hymimu zdáš,
        než když v síni
        u jídla sedíš."

        Kníže kozlů
        řek králi opic,
        by s hřebcem vln
        vesloval vpřed.
        Obr však mu
        v odpověď pravil,
        že málo touží
        po širém moři.

        Statný Hymi
        sám dvě velryby
        vylovil udicí
        ze slaných vln
        a na zádi lodi
        záštita Ásů,
        Véor, umně
        vytáčel šňůru.

        Zhoubce obrů,
        zachránce lidí
        na udici vetkl
        volskou hlavu.
        Rozevřel tlamu
        temný netvor,
        po chutném soustu
        chtivě chňap had,
        který obepíná
        okrsek země.

        Statečně táhl
        silný Tór
        jedovatou saň
        junácky k lodi:
        udeřil kladivem
        v ošklivou hlavu
        věrného bratra
        zhoubného vlka.

        Zařval netvor
        země se zachvěla,
        pukaly skály,
        šlehaly plameny,
        potom se ryba
        ponořila v moře.

        Neveselý byl obr,
        když nazpět pluli,
        mocný Hymi
        mluvit přestal,
        vesloval prudce
        proti břehu.

      Hymi:
        "Chceš se podělit
        o práci se mnou
        a odnést velryby
        odtud domů,
        či k břehu chceš přivázat
        berana vln?"

        Přistoupil Hlórridi,
        chopil se přídě,
        pozdvihl hřebce vln
        s prosáklou vodou;
        sám i s vesly
        a s výzbrojí k čerpání
        odnášel domů
        obrovsou loď
        přes horské hřbety,
        porostlé hvozdem.

        Zavilý obr však
        zápasit dál chtěl,
        hádkám zvyklý,
        s hromovládcem.
        Pravil, že veslem
        nestačí vládnout,
        že rek jen ten je,
        kdo rozbije pohár.

        Sotva jej do rukou
        Hlórridi dostal,
        hned strmý porazil
        pohárem kámen,
        přerazil vsedě
        sloup ve dva kusy;
        pohár však celý
        mu podali zpátky.

        Tu mocného obra
        milostnice
        Ásovi k radosti
        radou byla:
        "Uhoď Hymiho
        pohárem v hlavu,
        která nad každý
        kalich je tvrdší."

        Ohnul se v kolenou
        kozlů vládce
        a vší se oděl
        Ásů mocí:
        nepuklo sídlo
        obrovy přilby,
        praskl však vedví
        na víno pohár.

      Hymi:
        "Vzácný klenot mi
        věru byl vzat,
        překrásný kalich když
        s kolen mi spadl."
        A dál mluvil obr:
        "Nebudu moci
        nikdy už říci:
        hotov jsi, nápoji!

        Však ještě jednu si
        podmínku stavím:
        přineste mi ze dvora
        pivní kotel!"
        Týr se pokusil
        dvakrát jím pohnout,
        nehnula se však
        obrova nádrž.

        Módiho otec pak
        jej uchopil za kraj
        a klidným kráčel
        krokem síní,
        přes hlavu si klobout
        kotle přetáh,
        o kotníky mu zvonily
        jeho kruhy.

        Neujeli daleko,
        když nazpět pohlédl
        Ódinův syn
        svým bystrým okem:
        spatřil, jak z pustých hor
        s Hymim se žene
        od východu
        veliký dav.

        Sundal kotel
        se svých ramen,
        zamával Mjöllnem,
        mrtvol chtivým,
        a pobil všechny
        velryby pouště.

        Neujeli daleko,
        když náhle si lehl,
        na zem klesl
        Hlórridův kozel.
        Oř v postrancích
        ochroml náhle.
        Lstivý to byl
        Lokiho čin.

        Slyšeli jste
        - a sotva kdo vám
        poví lépe
        posvátnou pověst:
        jakou pokutu
        poskytl obr,
        jenž obě své děti
        dát musel v náhradu.

        Bez bázně přišel
        Tór na sněm bohů,
        třímaje kotel,
        z nějž Hymi se těšíval.
        Mocní vládcové
        pít teď mohou
        opojný nápoj
        v AEgiho síni.Můj email