Skírniho cesta


(Skírnismál)
Njördův syn Frey usedl jednoho dne v Hlídskjálfu a rozhlížel se po všech světech. Pohlédl k světu obrů a uviděl tam krásnou dívku, jak se ubírá z otcovy síně do stavení se zásobami. Od té doby se soužil ve svém srdci. Skírni se jmenoval Freyův služebník. Njörd ho požádal, aby vyhledal Freye a promluvil s ním. Tu pravila Skadi:

         "Povstaň, Skírni,
         a spěchej rychle
         navštívit našeho syna.
         Zeptej se ho,
         komu hněv platí
         moudrého mládce."

       Skíri:
         "Zlých slov se mi dostane
         od vašeho syna,
         navštívím-li ho náhle,
         bych se ho zeptal,
         komu hněv platí
         moudrého mládce."

     Skírni vkročí k Freyovi a osloví ho:

         "Pověz mi, Freyi,
         vůdce pluků,
         co vědět bych věru chtěl:
         proč sám sedíš
         v širé síni
         po celý,pane, den?"

       Frey:
         "Jak, mladý muži,
         ti povědět mám
         svou bezbřehou bolest?
         Zářivé slunce
         svítí všechny dny,
         leč ne mé lásce."

      Skírni:
         "tvá bolest není
         jistě tak bezbřehá,
         bys mi ji, slavný, nemohl sdělit.
         Vždyť spolu jsme od dětství
         vyrůstali,
         my dva si můžeme důvěřovat."

       Frey:
         "V Gymově paláci
         jsem viděl se procházet
         žádoucí ženu.
         Paže jí zářily
         a od nich se zažehl
         vzduch i vod vlny.

         Žádnému není
         ta žena tak drahá
         jak mému mládí.
         Nikdo z Ásů však
         ni z Álfů nám nepřeje,
         bychom se těšili spolu."

      Skírni:
         "Koně mi dej,
         který mě přenese
         přes plamenný val,
         a silný meč,
         který sám seká
         do ukrutných obrů."

       Frey:
         "Koně ti přivedu,
         který tě přenese
         přes plamenný val,
         i silný meč,
         který sám seká
         v ruce statného reka."

     Skírni promlouvá ke koni:

         "Venku je tma,
         je čas se vypravit
         přes zrosené rokle
         k obydlím obrů.
         Vrátíme se oba,
         nebo oba nás zničí
         ruka temného tursa."

     Skírni přijel do Gymiho dvorce v kraji obrů. Před branou ohrady,
     která stála kolem Gerdiny síně, byli uvázáni zlí psi.
     Skírni zamířil k pastýři, který seděl na pahorku, a oslovil ho:

         "Pověz mi, pastýři,
         který na pahorku sedíš
         a všechny střezíš stezky:
         bude mi možno
         s mladou dívkou mluvit
         pro Gymiho psy?"

      Pastýř:
         "Propadls smrti,
         či jsi už mrtev?
         ...............
         ...............
         není ti souzeno
         slovo si vyměnit
         s Gymiho dobrou dcerou."

      Skírni:
         "Bědování
         jen bránit může
         člověku v rozhodném činu.
         Můj věk mi byl určen
         na jediný den,
         cesta celého života."

       Gerd:
         "Jaké to dunění
         se z venku dere
         do našich světlých síní?
         Země se chvěje,
         v základech se třese
         Gymovy dubové dvorce."

     Služebná:
         "Muž silný je venku.
         Sestoupil s koně
         a na louku ho pustil pást."

       Gerd:
         "Pozvi ho dovnitř
         do naší síně
         na doušek drahé medoviny.
         Bojím se však,
         by venku nebyl
         vrah mého bratra."

     Vstoupí Skírni, Gerd ho osloví:

         "Patříš snad k Álfům,
         či k synům Ásů,
         anebo k věčným Vanům?
         Jak jsi sám pronikl
         plameny ohně,
         bys naše shlédl síně?"

      Skírni:
         "Nepatřím k Álfům
         ni k Ásů synům,
         ni k věčným Vanům.
         A přec jsem sám pronikl
         plameny ohně,
         bych vaše shlédl síně.

         Jedenáct zářivě
         zlatých mám jablek,
         ty všechny ti věnuji, Gerdo.
         Lásku tvou získat chci,
         bys zvala Freye
         svým drahým druhem."

       Gerd:
         "Jedenáct jablek
         jakživa nepřijmu
         pro mužské milování.
         Nikdy, Freyi,
         nám nebude souzeno
         v objetí spolu spát."

      Skírni:
         "Prsten ti dám,
         který v plamenech byl
         s Ódinovým synem.
         Osm stejně těžkých
         s něho stéká
         každý devátý den."

       Gerd:
         "Nepřijmu prsten,
         i když v plamenech byl
         s Ódinovým synem.
         Mám dosti zlata
         v Gymových dvorech,
         můj je všechen majetek otcův."

      Skírni:
         "Vidíš, má děvo, tento meč,
         tenký a runami zdobený,
         jejž v ruce zde držím?
         Srdce ti probodnu
         úderem smělým,
         neslíbíš-li mi lásku."

       Gerd:
         "Nikdo mě násilím
         nedonutí
         milovat muže.
         Ty však se střez!
         Gymi-li tě spatří,
         jistě se s tebou střetne."

      Skírni:
         "Vidíš, má děvo, tento meč,
         tenký a runami zdobený,
         jejž v ruce zde držím?
         Pod tím ostřím
         padne starý obr,
         smrt stihne tvého otce.

         Kroticím prutem
         zkrotím tvůj odpor,
         že vůli mou vyplníš.
         Odejdeš pak
         v odlehlá místa,
         kde tě nikdo už neuzří.

         Na orlí skále
         budeš zrána sedět
         k světu zády,
         k podsvětí zrakem,
         pokrm ti buď protivnější,
         než pokojným lidem je
         hladký had.

         Strašnou buď obludou
         všem, kdo tě spatří.
         Hrímni ať na tebe hledí,
         ať tě hanobí všichni.
         Buď pověstnější
         než bohů pátravá stráž!
         U mříže mrtvých se mrač!

         Vzdychej a trap se
         prudkou touhou,
         strast ať tě k slzám nutí!
         Posaď se,
         a já ti povím
         o příboji příkoří,
         o tíži touhy.

         Děsit tě budou
         běsové celý den
         v ohradách obrů.
         V komnatách netvorů
         každý den budeš
         bez vůle se vláčet,
         bez vůle potácet,
         pláč ti buď jen
         potěchou trápení
         a slzami svlažuj svou bolest.

         S tříhlavým obrem
         se těšit budeš,
         anebo muže nebudeš mít.
         Žár lásky ať tě však sžírá,
         ať tě souží představa slasti,
         buď jako bodlák,
         vyhozené býlí
         z otýpky obilí.

         Šel jsem do háje,
         do svěžího hloží
         krotící prut si připravit,
         krotící prut jsem si připravil.

         Zlost má na tě Ódin,
         zlost má kníže Ásů,
         furií budeš Freyovi,
         ty drzá děvko!
         V dík se ti dostane
         hrozný hněv bohů.

         Slyště obři,
         slyšte, tursové,
         synové Suttunga,
         sami Ásové:
         jak zaklínám,
         jak zakazuji
         dívce dovádět s muži,
         dívce milovat muže.

         Hrímgrímni obr ať
         tvé tělo uchvátí
         před mříží podsvětí.
         Tam ať ti skřítkové
         na kořenech stromu
         naplní krajáč
         kozí močí.
         Lepší nápoj
         ať nikdy nedostaneš,
         panno, podle svého přání,
         panno, podle mého přání.

         Tursovu runu ti vyryji
         a tři jiné:
         chlípnost, šílenství, žádost.
         Mohu je vyhladit,
         jak jsem je vyryl,
         bude-li toho třeba."

       Gerd:
         "Zdráv buď, příteli,
         a přijmi pohár,
         plný opojné medoviny!
         Nikdy jsem nemyslila,
         že někdy získám
         lásku věčného Vana."

      Skírni:
         "Jak se svým poselstvím
         jsem pořídil, pověz,
         dříve než odjedu odtud.
         Kdy se setkat chceš
         s Njördovým synem
         a přízeň mu projevit?"

       Gerd:
         "Barri se jmenuje
         borový háj,
         temný a tichý.
         Za devět dní tam Gerd
         dopřeje Njördovu synu
         slast své lásky."

     Tu odjel Skírni domů. Frey, který stál venku, se ho zeptal,
     jaké noviny přináší:

         "Pověz mi, Skírni,
         než sedlo odepneš
         a odneseš odtud,
         úspěch-li jsi měl
         v říši obrů
         po našem přání?"

      Skírni:
         "Barri se jmenuje
         borový háj,
         temný a tichý:
         za devět dní tam Gerd
         dopřeje Njördovu synu
         slast své lásky."

       Frey:
         "Dlouhá je noc
         a delší dvě.
         Jak v touze přežíti tři?
         Častokrát se mi měsíc
         zdál kratší dobou
         než půl noci čekání na nevěstu." 


Můj email