Loki

O AEgim a bozích. AEgi, který se jmenoval též Gymi, připravil pivo pro bohy, když dostal onen veliký kotel, jak o tom vypravuje Píseň o Hymim. Na hostinu přišel Ódin a jeho žena Frigg. Tór nepřišel, poněvadž byl ve východním kraji. Byla tam však Tórova žena Sif, dále Bragi a jeho žena Idun a Týr. Přišel též Njörd a jeho žena Skadi, Frey a Freyja a Ódinův syn Vidar. Dále tam byl Loki a Freyovi služební Byggvi a Beyla. Síň byla plná Ásů a Álfů. AEgi měl dva sluhy, Fimafengaa Elda. K osvětlení sloužilo zlato místo ohně a pivo se podávalo samo od sebe. Síň byla místem svatého míru. Hosté neskrblili chválou AEgiho služebníků. Loki, kterému to bylo proti mysli, zabil Fimafenga. Tu zdvihli Ásové štíty a obořili se hrubými slovy na Lokiho a vyhnali ho ven do lesa. Potom se posadili opět k hostině.


     Loki se vrátil a venku potkal Elda.
     Loki ho oslovil:

        "Řekni mi, Eldi,
        než obrátíš krok,
        bys v síň zas vešel:
        o čem se baví
        synové bohů
        při pití piva?"

      Eldi:
        "O zbraních rokují,
        o své odvaze k boji
        blažení bohové.
        Z Ásů a Álfů
        nikdo uvnitř nemá
        pro tebe přátelské slovo."

      Loki:
        "Dovnitř vstoupit chci
        do AEgiho síně
        pohledět na pitku bohů.
        Spor a sváry
        nesu Ásů synům,
        v medovinu jim nesvár namíchám."

      Eldi:
        "Víš, když do AEgiho
        vstoupíš síně,
        bys na pitku pohlédl bohů
        a spílal sprostými
        vládcům slovy,
        že ti to stokrát splatí?"

      Loki:
        "Víš-li pak, Eldi,
        že hádku-li vyvoláš
        mezi tebou a mnou
        a mnoho mluvit budeš,
        můj ti dovede
        jazyk dát jadrnou odpověď?"

     Potom šel Loki dovnitř. Když pak ti, kteří tam seděli, spatřili,
     kdo vešel, všichni zmlkli.

      Loki:
        "Žízniv jsem došel
        do této síně,
        Lopt, z lopotné cesty,
        Ásy bych poprosil,
        aby mi podali
        doušek mocné medoviny.

        Proč mlčíte,
        proč stísněni jste,
        bázliví bohové?
        Určete mi k sezení
        u stolu místo,
        anebo mě vyžeňte ven!"

     Bragi:
        "Místo u stolu
        ti sotva kdy určí
        blažení bohové.
        Neboť Ásové věční
        dobře vědí,
        jaké hosty mohou k hostině pozvat."

      Loki:
        "Vzpomínáš, Ódine,
        že v počátku věků
        jsme smísili spolu krev?
        Pivo jsi tehdy
        odmítl pít,
        oběma-li nám nenalijí."

      Ódin:
        "Vstaň, Vidare,
        a otce vlka
        pozvi k pohoštění,
        aby nás Loki
        lživě nepomlouval
        v skvělé AEgiho síni."

      Tu povstal Vidar a naplnil Lokimu pohár. Ale dříve než se Loki napil,
      pozdravil Ásy:

        "Zdar buď bohům,
        zdar bohyním,
        všem přesvatým Ásům,
        jen jednomu ne,
        jenž uvnitř sedí
        při poháru, Bragi."

     Bragi:
        "Meč a koně ti dá
        z majetku svého
        a prsten ti pošle Bragi,
        abys nesplácel
        Ásům nenávist,
        vyhnul se vádě s nimi."

      Loki:
        "Věčně bez prstenů
        a bez koně bude
        bůh básníků, Bragi:
        z Ásů a Álfů,
        již uvnitř zde jsou,
        ty boje se nejvíc bojíš
        a třeseš se před střelou."

     Bragi:
        "Věz, kdybych venku byl,
        kdybych byl nevešel
        do skvělé AEgiho síně:
        tvou hanebnou hlavu bych
        v hněvu ti utrh,
        za tvou tě pomluvu potrestal."

      Loki:
        "Jen vsedě jsi odvážný,
        po meči sotva kdy sáhneš,
        Bragi, bojare v zápecí!
        Zbraně se chop,
        zlost máš-li na mne.
        Rek rázně vždy jedná."

      Idun:
        "Prosím tě, Bragi,
        pamatuj na rod
        a přijaté příbuzné.
        Lokiho nehaň
        lehkovážně
        v AEgiho svaté síni."

      Loki:
        "Mlč, Iduno,
        myslím, že po mužích paseš
        jak žádná žena.
        Ramenem svým jsi přec
        s rozkoší objala
        bídného bratrovraha."

      Idun:
        "Nehaním Lokiho
        lehkovážně
        v AEgiho svaté síni.
        Bragiho mysl
        opilou mírním,
        nechci, byste se v zlosti bili."

     Gefjon:
        "Proč si předhazujete,
        přemoudří Ásové,
        potupná slova?
        Je v Lokiho povaze
        posmívat se bohům
        a nenávidět nebešťany."

      Loki:
        "Mlč, Gefjon,
        prozradit mohu,
        kdo tě sved sladkými sliby:
        mládenec s líčkem
        bílým jak mléko,
        jejž lýtkem svým laskalas."

      Ódin:
        "Pošetilýs, Loki,
        kam poděls rozum,
        že budíš bohyně zlost.
        Vždyť o osudu světa
        a o všech svárech
        ví stejně jak já."

      Loki:
        "Mlč, Ódine,
        málokdy jsi doved
        spravedlivě urovnat spory.
        Často jsi dal,
        komu jsi neměl dát,
        zbabělci, veliké vítězství."

      Ódin:
        "Věz, dal-li jsem někdy,
        komu jsem neměl dát,
        zbabělci, veliké vítězství:
        po osm zim jsi ty
        pod zemí byl
        dojičkou krav a děvečkou,
        děti tam rodils,
        a to je ubohý úděl."

      Loki:
        "Tys kouzla prováděl,
        v kámen ryl runy,
        jak vědmy jsi tloukl v tajemný nástroj,
        jak kouzelník jsi
        kráčel světem,
        a to je ubohý úděl."

     Frigg:
        "Mlčet byste o svých
        osudech měli
        před moudrými muži.
        Co jste v dávných
        dělali dobách,
        nevyzrazujte nikomu."

      Loki:
        "Mlč, Friggo,
        Fjörgynova dcero,
        která po mužích vždy jen páslas.
        Véa a Vilja jsi,
        Vidriho ženo,
        oba objala v náruč."

     Frigg:
        "Věz, kdyby seděl
        v AEgiho síni
        můj světlý syn:
        z domu Ásů bys
        sotva utekl,
        pykal bys za své pomluvy."

      Loki:
        "Přeješ si, Friggo,
        bych pronesl ještě
        slova horšího hoře?
        To já jsem způsobil,
        že nikdy svého syna
        již neuzříš do svých síní."

     Freya:
        "Zbláznil ses, Loki,
        že zlovolně mluvíš
        potupná stále slova?
        Záhady osudu
        Frigg dobře zná,
        ač sama o nich nikdy nemluví."

      Loki:
        "Mlč, Freyjo!
        Mysl tvou znám.
        Nejsi naprosto bez chyb.
        Z Ásů a Álfů,
        kteří uvnitř zde jsou,
        každého jsi milencem měla."

     Freya:
        "Jazyk jak zmije máš
        jedovatý;
        prokletí ať ti přinese.
        Zlost na tě bohové mají
        a bohyně rovněž.
        Nakonec sklidíš jen strast."

      Loki:
        "Buď zticha, Freyjo,
        jsi plná falše
        a černých čar.
        Když s tvým bratrem
        tě bohové přistihli,
        strachem prýs pustila ducha."

     Njörd:
        "Málo znamená,
        získá-li žena
        milence k svému muži.
        Však potupou je
        poctivých bohů
        Ás, který pancharty porodil."

      Loki:
        "Mlč jen, Njörde -
        na východ tě poslali
        rukojmím blažení bohové.
        Hymiho nevěstám sloužils
        za noční nádobu,
        často ti čuraly do úst."

     Njörd:
        "Útěchu jednu mám:
        když jsem byl u obrů
        rukojmím blažených bohů,
        syn se mi narodil
        prostý nenávisti,
        bohatýr mezi bohy."

      Loki:
        "Přestaň, Njörde!
        Pychu svou mírni
        a hleď na svou hanbu:
        se svou sestrou jsi
        zplodil syna
        a to ti není nepodobné."

      Týr:
        "Frey jistě je
        nejlepším jezdcem
        v obydlí Ásů.
        Panna proň nepláče
        ni vdaná paní;
        a každému pomůže z pout."

      Loki:
        "Mlč už, Týre!
        Ty sotva dovedeš
        svárlivce srovnat.
        Podívej se jen
        na pravou svou ruku,
        kterou ti ukousl ukrutný vlk."

      Týr:
        "Bez ruky jsem já,
        ty bez ryšavce.
        Obojí ztrátu lze oželet těžko.
        Bolestí vyje
        spoutaný vlk,
        a číhá na osud Ásů."

      Loki:
        "Buď zticha už, Týre,
        vždyť tvého syna jsem
        zplodil s tvou ženou;
        ni loket jsi nedostal
        drahé látky,
        ni peníz za tu pohanu."

      Frey:
        "Slyším vlka úpět
        u ústí řeky,
        kde čeká na osud Ásů.
        Též ty budeš podobně
        v pouta spoután,
        kováři klevet!"

      Loki:
        "Zlatem sis Gymiho
        získal dceru
        a ztratil svou zbraň.
        Až synové Múspellu
        se přes Myrkvid poženou,
        nebudeš mít, nebohý, čím se bít."

     Byggvi:
        "Věz, kdybych byl
        vznešeného rodu
        a svým zval Freyovo sídlo,
        zcela bych rozdrtil
        zlého pomlouvače
        a údy mu ochromil."


      Loki:
        "Jaký to mrňous
        se to tu mele
        a po všem chtivě chňapá?
        Kol uší budeš vždy
        Freyovi bzučet,
        nebo u žernovu žehrat."

     Byggvi:
        "Byggvi se jmenuji
        a bystrým sluji
        mezi bohy i muži.
        Pro hbitost mě chválí
        Hroptovi synové,
        když popíjejí pivo."

      Loki:
        "Buď zticha už, Byggvi!
        Bohům jsi nedoved
        nikdy předložit pořádně pokrm.
        Na podlaze v slámě
        ses neslavně skryl,
        když po meči sáhli muži."

    Heimdall:
        "Opilý jsi, Loki,
        o rozum přišels;
        proč neznáš mužnou míru?
        Přílišné pití
        každého přemůže,
        na jazyk naleje jed."

      Loki:
        "Přestaň, Heimdalle,
        na počátku věků
        zlý osud ti určen byl;
        s mokrými zády
        na věky musíš
        střežit síně bohů."

     Skadi:
        "Směj se jen, Loki!
        Však brzo ti schlípne
        tvůj chrabrý chvost,
        až k skále tě
        přiváží střevy
        tvého ledově chladného syna."

      Loki:
        "Snad mě vskutku chtějí
        střevy mého syna
        posupní bohové spoutat.
        První jsem však byl
        i poslední,
        když Tjaziho jsme trestali smrtí."

     Skadi:
        "I když byls první
        a zároveň poslední,
        když jste Tjaziho trestali smrtí,
        z mých svatyní
        a svatých hájů
        ti úklady údělem vzejdou."

      Loki:
        "Líbeznější jsi byla
        k Laufeyjinu synu,
        když jsi mě lákala do svého lože;
        všechno se vyzradí,
        vyčítat-li si budem
        široce kdejakou špatnost."


     Tu přistoupila Sif, a naplnivši křišťálový pohár medovinou, pravila:

        "Přijmi zde, Loki,
        zjíněný pohár
        plný příjemné medoviny.
        Jednu aspoň ušetř
        dceru Ásů
        potupných pomluv."

     Loki uchopil roh a pil:

        "Jediná bys byla
        ze všech bohyň
        zdráhavá k záletníkům,
        kdybych jednoho neznal,
        jejž, myslím, že znám,
        a s nímž jsi podvedla prostého Tóra:
        ten jeden byl lstivý Loki."

     Beyla:
        "Hory se chvějí,
        Hlorridi, myslím,
        vládce, se vrací z výprav.
        Ten jistě hned zkrotí,
        kdo zlými slovy
        bohům i lidem laje."

      Loki:
        "Mlč jen, Beylo,
        Byggviho ženo,
        tvůj jazyk je jak hadí jed.
        Největší pohanou jsi
        mezi potomky Ásů,
        ty špinavá škeble!"

     Tu přišel Tór a pravil:

        "Mlč už, klevetníku,
        nebo mé kladivo ti
        rázem rozdrtí lebku.
        Hlavu ti srazím
        horkou s ramen
        a konec bude tvým hanebným kouskům."

      Loki:
        "Jördin syn teď
        do síně vešel.
        Proč, Tóre, tolik hrozíš?
        Odvahu ztratíš,
        až s vlkem se utkáš,
        jenž pozře boha bitev."

      Tór:
        "Mlč už, klevetníku,
        nebo mé kladivo ti
        rázem rozdrtí lebku.
        Do výše tě vyhodím,
        do východních krajů,
        a nikdo tě už nespatří."

      Loki:
        "O svých výpravách
        na východ bys moh
        před muži mlčet,
        když jsi se potil
        v palci rukavice
        a sám sis už myslel, že nejsi Tór."

      Tór:
        "Mlč už, klevetníku,
        nebo mé kladivo ti
        rázem rozdrtí lebku.
        S mlatem v pravé ruce
        ti ránu zasadím,
        v kousky ti rozdrtím každou kost."

      Loki:
        "Doufám, že budu
        ještě dlouho žít,
        i když mlatem mi hrozíš.
        SKrýmiho řemínky ti
        byly příliš silné,
        aby ses k jídlu do měchu dostal,
        a tak jsi musel hlady hynout."

      Tór:
        "Mlč už, klevetníku,
        nebo mé kladivo ti
        rázem rozdrtí lebku.
        V podsvětí tě vrah
        Hrungniho pošle
        za železné mříže mrtvých."

      Loki:
        "Mluvil jsem k Ásům,
        mluvil k Ásů synům
        vše, co jsem na mysli měl.
        Před tebou jediným však
        odejdu ven,
        protože vím o tvých vraždách.

        Pivo jsi připravil,
        příště však už
        nebudeš, AEgi, na hostinu zvát.
        Všechny tvé věci,
        které v síni vlastníš,
        ať oheň spálí
        a záda ti sžehne!"
        
Když pronesl tato slova, skryl se Loki ve Fránangském vodopádu v podobě lososa. Tam ho chytili Ásové. Byl pak spoután střevy svého syna Nara. Jeho druhý syn byl proměněn ve vlka. Skadi vzala jedovatého hada a posadila ho Lokimu nad tvář. Z hada kapal jed. Sigyn, Lokiho žena, seděla u něho a držela nad ním mísu, do níž chytala jed. Když byla mísa plná, vynášela ji, aby ji vylila. Zatím kapal jed na Lokiho. Tehdy sebou trhal tak mocně, že se chvěla celá země. Nyní tomu lidé říkají zemětřesení.


Můj email